Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas

společnosti Parkour Oblečení s.r.o., IČ 055 95 461, se sídlem Na Kavčí skále 1697/4, 251 01 Říčany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 266765 (dále jen „Správce“), aby v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a s účinností od 25. května 2018 Nařízení GDPR)

zpracovávala moje následující osobní údaje:

 1. jméno a příjmení,
 2. bydliště,
 3. e-mail,
 4. telefonní číslo,
 5. fotografie pořízený subjektem údajů pro účely fotosoutěže
 6. video záznam pořízený subjektem údajů pro účely videosoutěže

(dále společně jen jako „Údaje“),

a to pro tyto účely:

 1. zasílání informací o nových produktech nabízených Správcem a obchodních sdělení Správce na elektronickou adresu a jiné Vámi uvedené kontaktní údaje,
 2. vyhodnocení video soutěží nebo foto soutěží vyhlášených správcem,
 3. marketingové zpracování Údajů pro vnitřní potřebu Správce, předávání Údajů obchodním partnerům, kterými jsou: Tary Camp s.r.o., Parkour s.r.o.,
 4. analýzy dat s cílem přizpůsobit nabídku Správce mým potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

Pro uvedené účely jsou osobní údaje zpracovávány po dobu pěti let.

Jsem si vědom, že jsou to Údaje, které Správce získal přímo ode mě.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.

Zároveň beru na vědomí, že mám právo můj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, buď kliknutím na políčko „Odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů“, který je umístěn na konci každého informativního e-mailu, nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce nebo e-mailem doručeným na adresu info@enjoythemovement.cz, obsahujícím informaci o tom, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvoláváte nebo že odvolávám svůj souhlas pro všechny účely zpracování.

Rovněž jsem srozuměn s tím, že mám mimo uvedené právo na odvolání souhlasu i následující práva:

 1. požadovat informaci, jaké moje osobní údaje Správce zpracovává a pro jaké účely;
 2. požadovat vysvětlení týkající se zpracování osobních údajů;
 3. požadovat přístup ke zpracovávaným údajům;
 4. požadovat opravu zpracovávaných údajů,
 5. požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 6. požadovat omezení zpracování osobních údajů;
 7. požadovat své osobní údaje za účelem jejich předání jinému správci;
 8. vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a dále
 9. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Bližší informace k uvedeným právům jsou zveřejněny na webových stránkách divizí Správce, tj. enjoythemovement.cz.  

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovených účelů a zpracovávat je pouze pro účely, k nimž byly shromážděny. Při získání, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňuje Správce takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Tímto současně prohlašuji, že pro udělení souhlasu jsem obdržel všechny relevantní informace, a že tento souhlas jsem učinil svobodně a bez nátlaku.